English
AB tarafından desteklenen HORIZON 2020 ERA-MIN-2 çağrısına Enstitümüz tarafından başvuru yapılmıştır

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan, Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" altında desteklenmekte olan, nadir toprak elementleri gibi ham maddelerin ekonomiye ve endüstriye güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesinin amaçlandığı ERA-MIN-2 projesinin üçüncü uluslararası çağrısı Aralık 2019 tarihinde TÜBİTAK tarafından yapılmıştır. Enerji ve tarımsal ham maddeler hariç; metalik, inşaat (yapı), endüstriyel mineraller ile ilgili sektörleri ilgilendiren Ar-Ge projelerinin destekleneceğinin vurgulandığı çağrıya en az iki farklı ülkenin katılımı ile en az üç farklı kuruluştan oluşan konsorsiyumlar başvuru yapabilmektedir. 
Söz konusu çağrı kapsamında Enstitümüz tarafından  “Türkiye'de Bulunan Cevherlerden Nadir Toprak Elementlerinin Elde Edilmesi ve İleri Teknoloji Endüstriyel Uygulamalarda Potansiyel Kullanımlarının Araştırılması” (Recovery of Rare Earth Elements from Complex Ores In Turkey and Their Potential Use In High Tech Industrial Applications ) başlıklı projeyle başvuruda bulunulmuştur. Türkiye’de bulunan rezervlerden nadir toprak elementlerinin solvent ekstraksiyon metodu kullanılarak elde edilmesi, bu elementlerin ileri teknoloji uygulamalarında kullanılmasıyla ekonomiye kazandırılması için Avrupa ve Türkiye arasında uluslararası işbirliğinin sağlanması ve ileri teknoloji uygulamalarına dayalı bir yöntemin geliştirilmesini amaçlayan bu proje başvurusunda 2 ulusal 2 uluslararası kurumla işbirliği yapılmıştır. Uluslararası işbirliği yapılan ve Romanya’da bulunan bu 2 farklı devlet kurumu hidrometalurjik işlemler, nadir toprak elementleri ekstraksiyonu gibi alanlarda bilimsel ve teknik araştırmalar yapan, yenilikçi çözümler tasarlayan ve uygulayan enstitülerdir.
 

Tarih: 10/4/2020